Domeinen
Aannemingsrecht
Conflicten tussen bouwheer, aannemer, architect
Niet – conforme uitvoering van werken door aannemer, betwisting facturen voor uitgevoerde werken etc.
Aansprakelijkheidsrecht
Vorderingen tot schadevergoeding ingevolge schade verwekkende feiten door anderen, door dieren, door kinderen, etc.
Aansprakelijkheid notaris, advocaten.
Verbintenissen -en contractenrecht
Koop – verkoop (gebreken, betwisting facturen etc.), huur (ontbinding huur, betaling huurprijs, huurwaarborg, schade / gebreken aan huurpand etc.), lening en aanverwanten etc.
Consumentenrecht.
Handels -en ondernemingsrecht
Handelstussenpersonen, handelspraktijken (reclame, concurrentie etc.), vennootschapsrecht, handels -en economisch recht (facturen etc.).
Arbeidsrecht
Arbeidsongevallen.
Ontslag (dringende redenen, opzeg, opzegvergoeding etc.).
Betwistingen tussen werkgever en werknemer (loon, werkomstandigheden etc.).
Sociaal recht
Uitkeringen (werkloosheid, invaliditeit etc.).
Goederenrecht
Vastgoedrecht, eigendom, mede – eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden etc.
Verkeersrecht
Strafrechtelijke bijstand in geval van overtredingen van de verkeerswetgeving (snelheidsovertreding, negeren van verkeersborden, verkeerslichten, alcoholintoxicatie etc.).
Burgerlijke aansprakelijkheid bij overtredingen of ongevallen in het verkeer.
Rechtsbijstand.
Familierecht
Voorlopige maatregelen bij problemen in huwelijk of samenwoning (afzonderlijk wonen, regeling voor de kinderen, onderhoudsbijdrage, persoonlijk onderhoudsgeld etc.
Echtscheiding (via onderlinge toestemming of wegens duurzame ontwrichting), beëindiging wettelijk en feitelijke samenwoning.
Maatregelen in geval van niet betaling onderhoudsbijdrage, in geval van moeilijkheden bij de omgangsregeling voor de kinderen.
Beëindiging feitelijke en wettelijke samenwoning.
Afstamming (erkenning door vader, betwisting vaderschap etc.).
Adoptie, voogdij, verlengde minderjarigheid.
Familiaal vermogensrecht
Huwelijks – en samenlevingscontracten.
Vereffening en verdeling na echtscheiding of beëindiging samenwoning.
Schenkingen.
Insolventierecht
WCO (gerechtelijke reorganisatie), faillissementen, aangiften schuldvorderingen in faillissementen etc.
Incasso
Invordering van facturen, maatregelen om betaling te bekomen.
Sportrecht
Strafrecht
Eerste consultatie bij verhoor in het kader van een strafonderzoek, bijstand bij verhoor bij politie en onderzoeksrechter in geval van aanhouding, bijstand bij beslissing over aanhouding (raadkamer).
Bijstand bij correctionele zitting (beoordeling schuld en straf).
Opvolging na veroordeling (reclassering, strafuitvoeringsrechtbank etc.).
Eerherstel.
Burgerlijke belangen van het slachtoffer: bijstand lopende de procedure, opstellen schadenota, bijstand ter zitting tot het bekomen van een schadevergoeding etc.
Bijstand van het slachtoffer bij strafuitvoering van de veroordeelde dader.
Jeugdrecht
Zie ook familierecht : woonplaats kind, omgangsregeling, onderhoudsbijdrage.
Problematische opvoedingssituaties : bijstand ter zitting (maatregelen, hulp voor het gezin etc.).
Als misdrijf omschreven feiten, gepleegd door een minderjarige. (bijstand bij verhoor en zitting bij de jeugdrechter in kabinet, bijstand bij zitting ten gronde (beoordeling over schuld en straf).
Nalatenschap
Erfrecht, testamenten.
Vereffening-verdeling